Menu
 

KERNWAARDEN

In onze werkwijze staan Vertrouwen en Integriteit als kernwaarden centraal

 Vertrouwen is het geloof dat je op iets of iemand kunt rekenen zonder dat je daar een vast bewijs of garantie voor hebt.

 

De mensen voor wie wij werken zijn over het algemeen (financieel) kwetsbaar en zij moeten in de eerste plaats volledig op ons kunnen vertrouwen. Dat vertrouwen bouwen we op door transparantie, heldere communicatie, integer en respectvol handelen, en uiteraard het vertrouwen niet beschamen. 

 

Een vertrouwensband is dus een belangrijke pijler voor een succesvolle bewindvoering. Onze cliënten alsmede de medewerkers van hulpverlenende organisaties moeten er blindelings op kunnen vertrouwen dat het onder bewind gestelde (toekomstige) vermogen door Confians wordt bechermd en in goede handen is.

Integer handelen houdt in dat iemand zijn functie/taak goed en zorgvuldig uitoefent, met inachtneming van verantwoordelijkheden en de geldende normen en waarden. 

Het moet duidelijk zijn wat we van elkaar kunnen verwachten maar ook helder moet zijn wat we niet van elkaar kunnen verwachten. Zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Consequent handelen en ook onder druk de belangen van een ieder niet uit het oog verliezen. Cliënten moeten op onze betrouwbaarheid kunnen bouwen en voor Confians is dat vanzelfsprekend.

Naast Vertrouwen en Integriteit spelen ook Verantwoordelijkheid  en Betrouwbaarheid een belangrijke rol

Verantwoordelijk en Betrouwbaar handelen is het met zorg en toewijding een taak of plicht vervullen en daar vervolgens ook verantwoording voor nemen en bereid zijn daar rekenschap voor af te leggen.

Ieder krijgt de verantwoordelijkheid die bij zijn of haar rol en functie past. Ieder draagt die verantwoordelijkheid en neemt initiatief om een (gezamenlijk) doel te bereiken. De afspraken die cliënten en bewindvoerder over en weer maken moeten helder en duidelijk zijn en uiteraard worden nagekomen.

Kortom, wij willen transparant werken en onze ervaring is dat daarmee het (onderlinge) vertrouwen versterkt wordt.

 

Sitemap | Website door CM Specialist