Menu
 
Overige informatie

 

Controle op de werkzaamheden van de bewindvoerder

Het beheer van de financiën voor een kwetsbare doelgroep is een verantwoordeljike taak. Confians gaat hier zeer zorgvuldig mee om en hecht veel waarde kwaliteit en openheid. Confians wordt net als ieder andere professionele bewindvoerder gecontroleerd door de rechtbank en door een accountant.  

De rechtbank

De rechtbank eist van de bewindvoerder dat hij direct na zijn aanstelling een zogenaamde boedelbeschrijving opstelt. Dit is een overzicht van inkomsten/uitgaven en vermogen/schulden en wordt door de rechtbank gecontroleerd. Indien gewenst stelt de rechtbank vragen over deze boedelbeschrijving. Dit overzicht is een eerste controle van de rechtbank op het werk van Confians. 

Vervolgens verlangt de rechtbank dat Confians ieder jaar rekening en verantwoording  over het beheerde geld aflegt. Dit is de jaarlijkse rekening & verantwoording.  Bij het einde van een bewind wordt voor de rechtbank een eindrekening- en verantwoording opgemaakt.

Accountant

De kantonrechter stelt op basis van het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren, eisen waaraan de bewindvoerder moet voldoen. Een accountant controleert jaarlijks of Confians aan deze eisen voldoet en legt haar bevindingen ter beoordeling aan de rechtbank voor.

De cliënt

Uiteraard leggen wij ook graag rechtstreeks rekening en verantwoording aan u af en daarmee is de controle drieledig, cliënt, rechtbank en accountant.

Sitemap | Website door CM Specialist